Yazılım mimariniz kaç puan alır ?

Veritabanı Kullanımı

(100) Birden fazla veritabanı (Mysql,Postgre,Oracle,…) ile çalışabilir mi ?

Uygulama Sunucusu

(80) SPA (Single Page Application) mı ?

Yazılım

(60) Kritik olmayan işler arka planda işleniyor mu ?

--

--

Co-Founder of Emakin

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store